آييننامه تدوين رساله سطح چهار

«با اصلاحات»

 

عنوان:آييننامه تدوين رساله سطح چهارجامعه المصطفی9العالمیه

 

مرجع تصويب:

تاريخ تصويب:

 

 

مرجع ابلاغ:ریاست المصطفی9

تاريخ ابلاغ:

 

 

تعداد ماده:

تعداد تبصره:

ملاحظات:

 

 

 

 

 


 


 

 


 

بحول و قوه الهی و عنایت حضرت ولی عصر(عج)، بازنگری آیین‌نامه‌های آموزشی پس از ابلاغ معاون محترم آموزشی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر زارعان(زیدعزه) به اداره کل پشتیبانی آموزشی مبنی بر ضرورت بازنگری آیین‌نامه‌ها و تاکید ریاست محترم المصطفی(ص) حضرت آیت الله اعرافی(زیدعزه) در دستور کار معاونت قرار گرفت. کمیته‌ای متشکل‌ از: معاونین محترم آموزشی واحدهای آموزشی و نماینده معاونت‌های محترم سازمان مرکزی تشکیل و کار اولیه بازنگری بانجام رسید. سپس مسأله در شورای آموزشی المصطفی(ص) مطرح و مصوب گردید کلیه آیین نامه‌های آموزشی بازنگری شده در کمیته‌ای- وابسته به شورای آموزشی المصطفی(ص)- متشکل از معاونین محترم آموزشی و پژوهشی، رؤسای محترم مجتمع‌های آموزش عالی امام خمینی(ره)، عالی فقه، رییس موسسه آموزش عالی بنت الهدی(رض) و مدیر کل پشتیبانی آموزشی بررسی نهایی شود و پس از تصویب در آن کمیته، محضر ریاست محترم المصطفی(ص) ارسال تا پس از تایید، جهت اجرا ابلاغ گردد.

اینک آیین نامه تدوین رساله سطح چهار که در تاریخ 16/8/91 در کمیته مذکور بررسی و کلیه مواد و تبصره‌های آن به تصویب رسید، با عنایت به ابلاغ ریاست محترم المصطفی(ص) تقدیم می‌گردد.

 

 

 

 

فهرست

فصل اول: كليات5

فصل دوم: وظایف9

وظایف طلبه9

وظایف اداره تحصیلات تکمیلی واحدآموزشی در امور مربوط به رساله12

وظایف گروه‌های علمی- تربیتی در امور مربوط به رساله14

ترکیب اعضاء و وظایف شورای تحصیلات تکمیلی واحدهای آموزشی در امور مربوط به رساله16

وظایف شوراى تحصيلات تكميلى واحدهای آموزشی18

وظایف معاونت آموزشی سازمان مرکزی در امور مربوط به رساله19

وظایف شورای آموزش المصطفی6در امور مربوط به رساله20

شرايط، وظايف، چگونگى انتخاب و ظرفیت اساتيد رساله21

فصل سوم: ارزشيابى رساله (داوری)26

فصل چهارم: حق‌الزحمه اساتید و كمك هزينه طلاب32

پيوستها36

«پيوست شماره (1)»37

«نحوه نگارش رساله از لحاظ شكلى»37

«پيوست شماره (2)»43

«نحوه ارجاعات استفاده شده در پاورقى و فهرست منابع»43

«پيوست شماره (3)»57

«دستورالعمل نگارش مقاله حاصل از رساله»57

«پيوست شماره (4)»58

«شیوه نامه ثبت رساله در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) »58

«پيوست شماره (5)»60

نمونه فرم ها60

 

 

 

 

فصل اول: كليات

مقررات عمومی

ماده1: رساله سطح چهار که در این آیین‌نامه رساله نامیده می‌شود، عبارت است از: تتبع و تحقيق علمى در موضوع خاصى كه مى‌تواند به يكي از سه صورت: بنيادى، كاربردى و توسعهاى باشد.[1]

ماده2: رساله براى رشتههاى مختلف تحصيلى، طبق برنامههاى مصوب جامعهالمصطفي، 18 واحد است.

ماده3: دفاع از رساله و كسب نمره قبولى، به منظور اخذ دانش‌نامه سطح چهار در تمامى رشتههاى تحصيلى جامعهالمصطفي الزامى است.

ماده4: رساله باید بر اساس این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی (پیوست‌های 5 - 1) از سوی معاونت آموزشی جامعه المصطفی6تدوین شود.

ماده5: رساله بايد حاصل تحقيق، مطالعه و استنتاج طلبه، مستدل، مستند، دارای ساختار منطقی، برخوردار از نقد و بررسی آراء پیشین، نظریه‌پردازی و تولید علم باشد.

ماده6: رساله نمىتواند تكرار كارهاى انجام شده ديگران باشد و لكن در صورت وجود رويكرد جديد، اخذ مجدد آن عنوان بلامانع است.

ماده7: با توجه به اهداف جامعهالمصطفيدر امر تحقيق و پژوهش، شرايط و اولويتهاي انتخاب عناوين رساله‌ها عبارتند از:

1. شفاف و گويا بودن عنوان؛

2. قابليت تحقيق و دسترسى به منابع؛

3. نو بودن عنوان؛

4. جزئى و دقيق بودن؛                   

5. متناسب بودن با رشته و گرايش تحصیلی طلبه؛

6. مطابق بودن با نيازهاي روز و منطقهاي.

ماده8: نگارش رساله به زبان فارسى يا عربى صورت مىگيرد.

تبصره: در موارد استثنايى و حسب مورد، طلبه مىتواند رساله خود را با تصويب شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی به زبانهاى انگليسى، فرانسه و... بنويسد، مشروط بر اينكه استاد راهنما، مشاور و داور، داراى صلاحيت لازم و مسلط به زبان، وجود داشته باشد.

ماده9: صفحات رساله حداقل 200 صفحه A4(300 كلمهاى) است. اين صفحات غير از صفحات فهرست، ضمائم، تقدير و تشكر است.

ماده10: حداکثر مدت تدوین رساله از زمان ابلاغ 24 ماه است. چنانچه طلبهای در مدت مذکور از رساله‌اش دفاع نکند، پرونده وی به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد و کمیته انضباطی می‌تواند حداکثر 6 ماه به طلبه مهلت دهد و چنانچه در مهلت مذکور از رساله دفاع نشود، پرونده با اجازه دفاع به مدت یکسال تعلیق خواهد شد و پس از آن مسدود می‌گردد.

تبصره: خواهران متأهل چنانچه نتوانند در مدت 24 ماه از رساله خود دفاع کنند، مدت تدوین به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی واحد آموزشی حداکثر 6 ماه تمدید می‌شود و پس از آن پرونده به کمیته انضباطی ارجاع و کمیته می‌تواند حداکثر 6 ماه به طلبه مهلت دهد و چنانچه در مهلت مذکور از رساله دفاع نشود، پرونده با اجازه دفاع به مدت یکسال تعلیق خواهد شد و پس از آن مسدود می‌گردد.

ماده11: چنانچه طلبهای در مدت مذكور در ماده 10 موفق به گذراندن رساله نشود، در صورتی که ميانگين كل نمرات وى حداقل 14 باشد گواهی آموزشی پایان دوره سطح چهار در آن رشته به وى داده خواهد شد؛ در غير اين صورت فقط گواهى ریز نمرات دريافت خواهد كرد.

ماده12: تصمیم‌گیری در خصوص نشر رساله‌ها بر عهده کمیته نشر رساله‌ها و رساله‌های المصطفی6می‌باشد. (دستورالعمل آن متعاقبا ابلاغ خواهد شد)

ماده13: امور مربوط به رساله، طبق مواد آتى به حسب رشتههاى تحصيلى در اداره کل تحصیلات تکمیلی واحدهای آموزشی، گروه علمى ـ تربيتى مربوط، شوراى تحصيلات تكميلى واحدهای آموزشی، معاونت آموزش جامعهالمصطفي و شوراى آموزش جامعهالمصطفي انجام می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: وظایف

وظایف طلبه

 

 

1

4

ماده14: طلبه بایستیعنوان رساله خود را با راهنمایی گروه علمی تربیتی مربوط پساز گذراندن  كل واحدهاى آموزشى انتخاب نماید. ( كاربرگ شماره1) و ظرف مدت حداکثر 3 ماه طرح اجمالى رساله را با راهنمایی و مشورت اساتید راهنما و مشاور تكميل نموده، جهت بررسى به گروه علمى ـ تربيتى واحد آموزشی تحويل دهد. ( كاربرگ شماره2)

 

تبصره: در صورتی که طلبه در انتخاب عنوان تأخیر داشته باشد به کمیته انضباطی معرفی شده و مدت تأخیر از مدت مجاز تدوین رساله وی کسر خواهد شد.

ماده15: طلبه موظفاست پس از ابلاغ تدوين، طرح تفصيلى رساله را حداكثر ظرف مدت 3 ماه به كمك اساتيد راهنما و مشاور تهيه و جهت تصویب به گروه علمى ـ تربيتى واحد آموزشی تحويل دهد. (كاربرگ شماره 6)

ماده16: طلبه در صورت ضرورت، فقط يكبار می تواند پس از ابلاغ كتبى عنوان رساله، با موافقت اساتيد راهنما، مشاور، گروه علمى ـ تربيتى و شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی نسبت به تغيير عنوان يا استاد اقدام نمايد. تغيير عنوان مىتواند به صورت تبديل، توسيع و تحديد باشد، مشروط بر اينكه از حداكثر فرصت زمانى تدوین تجاوز نكند. (كاربرگ شماره 8)

ماده17: طلبه موظف است پس از اتمام رساله، قابل دفاع بودن آن را به تأیید اساتيد راهنما، مشاور و گروه علمي ـ تربيتي برساند. (کاربرگ شماره 9) سپس متن تايپ شده و ويراستارى شده رساله را به تعداد اعضا هيئت داوران تكثير كند و در اختيار اداره تحصيلات تكميلى واحد آموزشی قرار دهد. و به منظور رفع اشکالات احتمالی و کسب آمادگی لازم برای دفاع، در جلسه پیش دفاع شرکت کند و از رساله خود دفاع نماید.

ماده18: طلبه موظف است پس از برگزاری جلسه پیش دفاع، حداکثر ظرف مدت 3 ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و قابل دفاع بودن آن را به تأیید اساتيد راهنما، مشاور و گروه علمي ـ تربيتي برساند. (کاربرگ شماره 9)

تبصره1: طلبه موظف است مقالهاى برگرفته از مطالب رساله به زبان فارسى یا عربی ضميمه كرده و ارائه دهد. (پیوست شماره3)

تبصره2: طلبه موظف است در ابتدای رساله ، چكيده‌ حداكثر300 كلمه‌ای در يك صفحه به زبان فارسی ضمیمه کرده و ارائه دهد. (كاربرگ شماره 18)

ماده19: طلبه موظف است هنگام درخواست اجازه دفاع و پس از دفاع و انجام اصلاحات لازم، رساله را بر اساس شیوه‌نامه مربوط (پیوست شماره4)، در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) ثبت نماید و کد رهگیری را در اختیار واحد آموزشی قرار دهد.

ماده20: طلبه موظف است پس از دفاع و انجام اصلاحات لازم، رساله را در 5 نسخه صحافى شده و 3 عدد لوح فشرده  (CDدر محيط WORD) تکثیر و به واحد آموزشی تحویل دهد.

تبصره: چنانچه رساله دارای استاد مشاور دوم باشد، بایستی در 6 نسخه صحافی شده و به واحد آموزشی تحویل گردد.

ماده21: قطع رساله، مشخصات روى جلد و صفحات عنوان، طبق نمونه پيوست خواهد بود. (پیوست شماره1 وكاربرگ شماره 17)

تبصره1: ثبت گرايش تخصصى طلبه ذيل عنوان رشته تحصيلى الزامى است.

تبصره2: رنگ جلد رساله قهوه‌ای است و آرم دیگری غیر از آرم المصطفی6روی جلد ثبت نمی‌گردد.

ماده22: آوردن موارد زير طبق ترتيب پيوست شماره (1) در اول رساله ضرورى است:

 1. صفحه تأییدیه اعضا هیئت داوران (کاربرگ شماره1/15)
 2. عبارت «مسئوليت مطالب مندرج در اين رساله به عهده نويسنده است».
 3. عبارت «هرگونه استفاده از اين رساله با ذكر منبع، اشكالى ندارد و نشرآن بدون اجازه از جامعه‌المصطفی6ممنوع می‌باشد».

وظایف اداره تحصیلات تکمیلی واحدآموزشی در امور مربوط به رساله

ماده23: اداره تحصيلات تكميلى واحدهای آموزشی، عهدهدار تمامى امور مربوط به رساله و اجراى مقررات و ضوابط مربوط به آن خواهد بود.

ماده24: اداره تحصیلات تکمیلی واحد آموزشی موظف است طرح اجمالى رساله را پس از بررسى در شوراى گروه، جهت تصويب نهايى در دستور کار شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی قرار دهد. (كاربرگ شماره2)

ماده25: پس از تصویب طرح اجمالی، ابلاغ اولیه به طلبه و اساتید صورت می‌گیرد. و زمان ابلاغ تدوین پس از قبولی طلبه در آزمون جامع است. (كاربرگ شماره 3 و4)

ماده26: اداره تحصیلات تکمیلی واحد آموزشی موظف است پس از قبولی طلبه در آزمون جامع، ابلاغ تدوین را به طلبه و اساتید اعلام نماید. (كاربرگ شماره 3 و4)

تبصره: اداره تحصيلات تكميلي واحد آموزشی موظف است همزمان با ابلاغ تدوين به طلبه، زمان ابلاغ تدوين را به معاونت آموزشی جامعه‌المصطفي گزارش نمايد.

ماده27: اداره تحصيلات تكميلى واحد آموزشی موظف است جلسه پیش دفاع را پس از تأييد قابل دفاع بودن رساله، ظرف مدت 30 روز با رعايت مواد 43 تا 47 اين آييننامه برگزار نمايد و حداکثر 4 ماه پس از آن جلسه دفاع را برگزار کند و تاریخ برگزاری جلسات پیش دفاع و دفاع را حداقل یک هفته قبل به اطلاع معاونت آموزشی جامعه المصطفی6، اساتید و طلاب برساند.

ماده28:اداره تحصیلات تکمیلی واحد آموزشی پس از دفاع، 1 نسخه رساله صحافی شده را به معاونت آموزشی سازمان مرکزی و 1 نسخه را برای استاد راهنما و 1 نسخه را در صورت لزوم برای استاد مشاور و 3 عدد لوح فشرده را برای اساتید داور ارسال می‌نماید.

ماده29: واحدهای آموزشی موظفند گزارش فراغت از تحصيل طلبه را پس از تحویل نسخه نهایی رساله حداکثر ظرف مدت 30 روز، طبق فرم مصوّب كامل كرده، به معاونت آموزشی جامعهالمصطفيارسال نمايند. (كاربرگ شماره 19)

 

وظایف گروه‌های علمی- تربیتی در امور مربوط به رساله

ماده30: وظايف گروههاى علمى ـ تربيتى در امور مربوط به رساله:

 1. ارائه مشاوره و راهنمایی به طلبه جهت اخذ موضوع، تهیه طرح اجمالی و انتخاب اساتید راهنما و مشاور.
 2. بررسى شكلى، محتوايى و تصويب ابتدايى طرح اجمالى رساله.

گروه علمى ـ تربيتى موظف است پس از دریافت طرح اجمالى طلبه، ظرف مدت حداکثر 45 روز نسبت به آن اظهار نظر نماید و جهت تصويب نهايى در شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی به مديريت تحصيلات تكميلى واحد آموزشی تحويل دهد. (کاربرگ شماره2)

 1. احراز صلاحيت علمى، مهارتی و اخلاقى- اجتماعی اساتيد راهنما و مشاور پيشنهاد شده از سوى طلبه و ارائه آن به شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی. (كاربرگ شماره 20 و 21)

تبصره: اساتیدی که دارای مهارت لازم نیستند بایستی در دوره‌های مهارت‌افزایی که توسط مرکز توسعه منابع انسانی برگزار می‌شود شرکت نمایند.

4. بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهاد طلبه در خصوص تغيير استاد، عنوان رساله و تمدید مهلت. (كاربرگ شماره 8)

5. بررسى و تصويب نهايى طرح تفصيلى رساله بر اساس طرح اجمالي تصويب شده در شوراي تحصيلات تكميلي واحد آموزشی.

گروه علمى ـ تربيتى موظف است پس از دریافت طرح تفصیلی طلبه، ظرف مدت حداکثر 20 روز نسبت به آن اظهارنظر نماید. (كاربرگ شماره 6)

6. نظارت بر فعاليتهاى اساتيد راهنما و مشاور و بررسى گزارشهای پيشرفت 6 ماهه تدوين رساله توسط طلبه.(كاربرگ شماره7)

7.  پیگیری و دریافت گزارش 6 ماهه از اساتید راهنما و مشاور. (کاربرگ شماره 7)

8. تأیید کتبی قابل پیش دفاع و دفاع بودن رساله و ارائه به معاونت آموزشى واحد آموزشی. (كاربرگ شماره9)

9. پیشنهاد استاد داور پس از تأیید قابل پیش دفاع بودن رساله به رییس ارشد واحد آموزشی.

مدير گروه پس از تأیید درخواست پیش دفاع طلبه (کاربرگ شماره 9)، 4 نفر (حداقل 2 نفر خارج از گروه) را كه داراى صلاحيت علمى لازم هستند به ریيس ارشد واحد آموزشی معرفى می‌نماید.(كاربرگ شماره 10)

10. شرکت یکی از اعضاء گروه به عنوان نماینده در جلسه پیش دفاع و دفاع براى ارزيابى جلسه و اساتيد.

11. پيگيرى جهت مهارتافزايى و دانشافزايي اعضاء گروه، اساتيد راهنما و مشاور دارای همكاری مستمر.

 

ترکیب اعضاء و وظایف شورای تحصیلات تکمیلی واحدهای آموزشی در امور مربوط به رساله

ماده31: تركيب اعضاء شوراى تحصيلات تكميلى واحدهای آموزشی:

      ـ ریيس ارشد واحد آموزشی

      ـ معاون آموزشى (معاون امور آموزشی در مجتمع‌ها)

      ـ معاون پژوهشى

      ـ مدير تحصيلات تكميلی (در مجتمع‌ها یکی از مدیران معاونت امور آموزشی به تشخیص رییس ارشد)

      ـ مدير گروه علمى ـ تربيتى مربوط

      ـ یک نفر از اعضاى گروه علمى ـ تربيتى مربوط به تشخيص مدير گروه

       ـ یک نفر از مدیران گروه‌های علمی ـ تربیتی به تشخیص رییس ارشد واحد آموزشی

      ـ دو نفر از اعضاي هيئت علمي به تشخيص ریيس ارشد واحد آموزشی.

   ـ نماينده معاونت آموزشی جامعه المصطفی6

تبصره1: رياست شوراى تحصيلات تكميلى بر عهده ریيس ارشد واحد آموزشی و یا جانشین وی می‌باشد و مدير تحصيلات تكميلى (در مجتمع‌ها یکی از مدیران معاونت امور آموزشی به تشخیص رییس ارشد)، دبيری جلسه را بر عهده دارد.

تبصره2: در مجتمع‌ها دو شورای تحصیلات تکمیلی وجود دارد. تصویب طرح اجمالی رساله در شورای تحصیلات تکمیلی مجتمع و تصویب طرح تفصیلی در شورای تحصیلات تکمیلی مدارس زیر مجموعه مجتمع انجام می‌شود.

تبصره3: ترکیب اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی در مدارس زیر مجموعه مجتمع‌ها‌ به شرح زیر می‌باشد:

      ـ ریيس مدرسه

      ـ معاون امور آموزشى مجتمع

      ـ معاون پژوهشى

      ـ مدير تحصيلات تكميلى (دبیر جلسه)

      ـ مدير گروه علمى ـ تربيتى مربوط

      ـ یک نفر از اعضاى گروه علمى ـ تربيتى مربوط به تشخيص مدير گروه

       ـ یک نفر از مدیران گروه‌های علمی ـ تربیتی به تشخیص رییس ارشد واحد آموزشی

      ـ دو نفر از اعضاي هيئت علمي به تشخيص رییس ارشد واحد آموزشی

تبصره4: تمامی اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دارای حق رأی هستند. جلسه شورا با حضور حداقل شش نفر رسمیت پیدا می‌کند، حضور ریيس يا جانشین وی و مدير گروه علمي ـ تربيتي مربوط الزامى است و ملاك تصميمگيرى، موافقت نصف به علاوه يك از حاضران است. و در صورت تساوی آراء، نظر گروهی که رییس در آن قرار دارد پذیرفته می‌شود.

 وظایف شوراى تحصيلات تكميلى واحدهای آموزشی:

ماده32: وظایف شوراى تحصيلات تكميلى واحدهای آموزشی:

 1. تصويب نهايى طرح اجمالى رساله. (كاربرگ شماره 2)

شورای تحصیلات تکمیلی موظف است پس از دریافت طرح اجمالى رساله، ظرف مدت حداکثر 45 روز نسبت به آن اظهار نظر نماید. (کاربرگ شماره2)

2. تصميمگيرى درباره اصلاحات يا تغييرات پيشنهادى طلبه در خصوص عنوان، استاد و ... با رعايت ماده 16 اين آيين‌نامه. (كاربرگ شماره 8)

3. تعيين حقالزحمه اساتيد جايگزين و اساتيد در مورد تبديل تاليف به رساله.

4. حل اختلاف بين اساتيد راهنما و مشاور و داور در خصوص رساله.

 

وظایف معاونت آموزشی سازمان مرکزی در امور مربوط به رساله

ماده33: وظايف معاونت آموزشی سازمان مرکزی در امور مربوط به رساله:

 1. تدوین سیاست‌های کلان مربوط به رساله و پیشنهاد به شورای آموزش جامعه المصطفی6.
 2. برگزاري اجلاسیه پایان‌نامه‌ها  و تجلیل از رساله‌های برتر.
 3. نظارت و ارزيابي جلسات دفاع رساله‌ها و حضور فعال در جلسه شوراي تحصيلات تكميلي واحدهای آموزشی جهت بررسي تصويب طرح اجمالي رساله‌ها.
 4. تهيه چكيده رساله‌هاي دفاع شده به زبان فارسی، عربی و انگلیسی.
 5. ثبت نهایی رساله‌های دفاع شده در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک).

معاونت آموزشی سازمان مرکزی پس از کنترل اطلاعات وارد شده در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) با رساله طلبه، آن را تایید و نسخه الکترونیکی آن را به پژوهشگاه ارسال می‌نماید.

 

وظایف شورای آموزش المصطفی6در امور مربوط به رساله

ماده34: وظايف شورای آموزش جامعه المصطفی6در امور مربوط به رساله:

 1. تعيين سياست‌هاي كلان در امور مربوط به رساله
 2. تعيين معيارهاي لازم براي اساتيد راهنما و مشاور
 3. بررسي و اظهارنظر در خصوص ارزيابي‌هاي كلان از وضعيت رساله طلاب در جامعهالمصطفي6
 4. بررسي و تصويب تغييرات پيشنهادي در مورد آئين‌نامه تدوين رساله

   

 

 

شرايط، وظايف، چگونگى انتخاب و ظرفیت اساتيد رساله

ماده35: نگارش رساله توسط طلبه با هدایت 1 استاد راهنما و 1 استاد مشاور صورت می‌گیرد.

تبصره: در صورت لزوم و با تصويب شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی، استفاده از استاد مشاور دوم براى تدوين رساله بلامانع است.

ماده36: اساتید راهنما، مشاور و داور بايد از ميان اعضا هيئت علمى جامعهالمصطفي يا ساير مؤسسات آموزشى ـ پژوهشى، فضلا و محققان حوزههاى علميه كه داراى حداقل رتبه استادیاری و صلاحيت آنان مورد تأييد شوراى تحصيلات تكميلى واحدهای آموزشی است انتخاب شوند.

تبصره1: اساتیدی كه داراى رتبه استادیاری نيستند بايد شهرت علمى و سابقه تأليف يا 3 سال تدريس قابل قبول در آن مقطع و رشته را دارا باشند.

تبصره2: استاد داور علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده 36 بایستی سابقه حداقل 1 راهنمايى یا 4 مشاوره در مقطع سطح چهار را داشته باشد.

ماده37: هرگاه استاد راهنما، مشاور یا داور بنابر دلايلى از قبيل: انصراف، بيمارى، فوت يا مسافرت نتواند وظايف خود را تا پايان كار ادامه دهد فرد جايگزين، طبق ضوابط اعلام شده در اين آييننامه تعيين خواهد شد.

ماده38: وظايف استاد راهنما:

1. راهنمايى طلبه در انتخاب عنوان و تهيه طرح اجمالى و تفصيلى رساله

2. راهنمايى طلبه در شناسايى منابع، تهيه فهرست و ساختار كلى تحقيق

3. تعامل با استاد مشاور برای رساندن رساله به سطح مطلوب

4. بررسى تحقیق طلبه و تعيين نقاط قوّت و ضعف آن و راهنمايى وی جهت اصلاح اشكالات و رعايت موازين و معيارهاي نگارشي

5. تأييد گزارشهای ارائه شده توسط طلبه از مراحل پيشرفت 6 ماهه تدوین رساله؛ (كاربرگ شماره 7)

6. تكميل كامل و دقيق فرمهاى مربوط به رساله

7. تأييد قابل پیش دفاع و دفاع بودن رساله و صحت مطالب آن و عدم سرقت علمى؛ (كاربرگ شماره 9)

8. شركت در جلسه پیش دفاع و دفاع و ارزشگذارى رساله بر اساس معيارهاى مصوّب؛ (كاربرگهاى 13 ـ 16)

9. دفاع علمى قابل قبول از کلیت رساله در جلسه پیش دفاع و دفاع؛

10. نظارت بر رفع اشکالات وارد شده در جلسه پیش دفاع و دفاع؛

11. نظارت و تأیید مقاله برگرفته از رساله

12. اهتمام در رشد علمي و اخلاقي طلبه؛

13. همکاری و تعامل با گروه علمی تربیتی مربوط

14. برگزارى حداقل 40 ساعت حضوری با طلبه در محل واحد آموزشی به همراه مطالعه رساله و ارايه تذكرات كتبى.

15. مسئولیت اصلی رساله با استاد راهنما است و در موارد اختلاف نظر با استاد مشاور، ملاک نظر استاد راهنما است.

 

ماده39: وظايف استاد مشاور:

1. ارائه مشاوره به طلبه در مسائل شكلى و محتوايى رساله؛

2. معرفى منابع و مآخذ تكميلى مربوط به موضوع رساله؛

3. همكارى با استاد راهنما جهت راهنمايى طلبه و رساندن رساله به سطح مطلوب؛

4. بررسى تحقیق طلبه و مشاوره براى رفع اشكالات شكلى، محتوايى و معيارهاي نگارشي؛

5. تأييد گزارشهای ارائه شده توسط طلبه از مراحل پيشرفت 6 ماهه تدوین رساله؛ (كاربرگ شماره 7)

6. شركت در جلسه پیش دفاع و دفاع و ارزشگذارى رساله بر اساس معيارهاى مصوب؛ (كاربرگهاى 13 ـ 16) ؛

7. سعى در رشد علمى ـ اخلاقى طلبه؛

8. اظهار نظر كتبى قابل پیش دفاع و دفاع بودن رساله و صحت مطالب آن و عدم سرقت علمى؛ (كاربرگ شماره 9)

9. دفاع علمى قابل قبول از کلیت رساله در جلسه پیش دفاع و دفاع؛

10. نظارت بر رفع اشکالات وارد شده در جلسه پیش دفاع و دفاع؛

11. تكميل كامل و دقيق فرمهاى مربوط؛

12. برگزارى حداقل 14 ساعت حضوری با طلبه در محل واحد آموزشی به همراه مطالعه رساله و ارايه تذكرات كتبى.

ماده40: وظايف استاد داور:

1. مطالعه و بررسى كامل رساله به همراه طرح تفصیلی آن.

2. اظهارنظر در مسائل محتوايى و شکلی رساله بر اساس طرح تفصيلى و موازين و معيارهاي نگارشي در جلسه پیش دفاع و دفاع ؛

3. ارزيابى رساله بر اساس محورهاى تعيين شده در طرح تفصيلى و آييننامه مربوط؛ (كاربرگهاى 13 ـ 16)

4. حضور در جلسه پیش دفاع و دفاع و ارزشگذارى رساله؛

5. ارائه نقطهنظرات و اشكالات به معاونت آموزشی واحد آموزشی پس از برگزارى جلسه پیش دفاع و دفاع (به صورت كتبى)؛

6. تكميل كامل و دقيق فرمهاى مربوط.

ظرفيت مجاز پذيرش راهنمايى، مشاوره و داوری:

ماده41: اساتيد نمىتوانند همزمان بيش از 3 راهنمايى رساله دکتری و سطح چهار در المصطفی6به عهده بگيرند.

تبصره1: هر 2 مشاوره رساله برابر با 1 راهنمایی رساله محاسبه می‌گردد.

تبصره2: هر 2 راهنمایی یا 4 مشاوره پایان‌نامه برابر با 1 راهنمایی رساله محاسبه می‌گردد.

تبصره3: هر 8 راهنمایی تحقیق پایانی برابر با 1 راهنمایی رساله محاسبه می‌گردد.

تبصره4: ملاك محاسبه ظرفيت اساتيد از زمان ابلاغ تدوین خواهد بود.

تبصره5: چنانچه تحقیق‌های پایانی در مدت 6 ماه و پایان‌نامه‌ها در مدت 9 ماه و رساله‌ها در مدت 24 ماه از زمان ابلاغ دفاع نشود و علت آن به اساتيد راهنما و مشاور برنگردد، از سقف مجاز محاسبه نخواهد شد.

تبصره6: تحقیق‌های پایانی و پایان‌نامه‌ها و رسالههاى آماده دفاع و پروندههاى مسدودى به احکام كميته انضباطى از ظرفيت مجاز اساتيد كسر مىگردد.

تبصره7:  استاد داور در يك ماه نمىتواند در يك واحد آموزشی تابعه یا پیوسته جامعهالمصطفي بيش از 2 داورى داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: ارزشيابى رساله (داوری)

 1. چگونگی انتخاب استاد داور

ماده42: مدیر گروه علمی تربیتی پس از تأیید درخواست پیش دفاع طلبه (کاربرگ شماره 9)، برای داوری 4 نفر (حداقل 2 نفر خارج از گروه) را که دارای صلاحیت علمی لازم هستند به رییس ارشد واحد آموزشی معرفی می‌نماید و رییس ارشد واحد آموزشی، 1 نفر از افراد پیش‌نهاد شده توسط گروه، 1 نفر از خارج واحد آموزشی و 1 نفر از خارج المصطفی6را به تشخیص خود انتخاب می‌نماید. (کاربرگ شماره10).

تبصره: در واحدهای آموزشی پیوسته استاد داور بایستی توسط معاونت آموزشی سازمان مرکزی انتخاب شود.

 

 1. جلسه پیش دفاع و دفاع

ماده43: جلسه پیش دفاع و دفاع، پس از اتمام دروس آموزشی طلبه در مهلت قانونى تدوين رساله توسط واحد آموزشی طبق مقررات اين آييننامه برگزار می‌شود.

تبصره: اجازه پیش دفاع و دفاع پس از مهلت قانونی تدوین رساله، منوط به اجازه کمیته انضباطی واحد آموزشی می‌باشد.

    ماده44: جلسه پیش دفاع پس از پایان‌کار تدوین رساله به منظور رفع اشکالات احتمالی رساله و کسب آمادگی لازم طلبه برای دفاع برگزار می‌گردد و جلسه دفاع بایستی حداکثر 4 ماه پس از آن برگزار شود. (كاربرگ شماره 9)

    ماده45: جلسه پیش دفاع و دفاع با تأیید استاد راهنما و موافقت استاد مشاور و گروه علمی تربیتی مربوط برگزار می‌گردد. (كاربرگ شماره 9)

تبصره: در صورت اختلاف بين استاد راهنما با استاد مشاور و گروه علمي ـ تربيتي در قابل دفاع بودن رساله، مراتب جهت تصميمگيرى به شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی ارجاع مىشود.

ماده46: جلسه پیش دفاع و دفاع با حضور طلبه و هيئت داوران به صورت علنى برگزار مىشود و تركيب آن عبارتند از:

الف) استاد راهنما؛    ب) استاد مشاور؛    ج) 3 استاد داور.

تبصره: نماينده معاونت آموزشی سازمان مرکزی مىتواند به عنوان ناظر در جلسه پیش دفاع و دفاع شركت كند و حضور نماينده اداره تحصيلات تكميلى واحد آموزشی به عنوان دبير و نماينده گروه علمى ـ تربيتى مربوط جهت ارزيابى جلسه و اساتيد، الزامى است.

ماده47: جلسه پیش دفاع و دفاع با حضور كليه اعضا هيئت داوران رسميت مىيابد و رياست جلسه بر عهده استاد راهنما است.

تبصره: در صورت حاضر نشدن استاد مشاور به دلایل غیر منتظره، جلسه پیش دفاع و دفاع بدون حضور وى برگزار    مىشود و استاد مشاور موظف است پس از جلسه دفاع، رساله را ارزشگذارى و نمره مورد نظر خود را اعلام كند.

ماده48: هيئت داوران در پایان جلسه دفاع، نمره خود را در جلسه اعلام مىكنند و گزارش خود را در «برگ ارزشيابى رساله» مىنويسند. قطعى بودن نمره هيئت داوران در پذيرش مشروط، منوط به اعمال اصلاحات و تأييد هيئت داوران خواهد بود و مدت زمان انجام اصلاحات به پيشنهاد هيئت داوران است، مشروط بر اينكه از سه ماه تجاوز نكند. (كاربرگهاى 13 ـ 16)

ماده49: جمعبندى نظرات اعضا هيئت داوران و اعلام رأى نهايى، طبق مقررات زير خواهد بود:

1. تعيين نمره و درجه رساله از سوى هيئت داوران بر اساس معيارهاى تعيين شده در جلسات دفاع ضرورى است.

2. در صورتى كه هر يك از اساتيد راهنما و مشاور جلسه دفاع را ترك كند يا از اعلام نظر و شور خوددارى كند، جلسه دفاع تجديد نخواهد شد و نمره استاد راهنما و مشاور در صورت عدم همکاری استاد، توسط گروه علمی تربیتی مربوط تعیین می‌گردد.

ماده50: نتيجه ارزيابي جلسه دفاع قطعي است و هر گونه تجديدنظر بعد از جلسه دفاع ممنوع مي‌باشد.

ماده51: نتيجه داوري از حالت‌هاي سه‌گانه زير خارج نخواهد بود:

الف) پذيرفته شده: رسالهاي است كه از نظر هيئت داوران، اشكالى از نظر شكلى و محتوايى ندارد.

ب) پذيرش مشروط: رسالهاي است كه از نظر هيئت داوران، فاقد اشكالات اساسى است و پذيرش آن و قطعى بودن نمره داده شده، به رفع اشكالات مورد نظر هيئت داوران بستگى دارد.

ج) مردود: رسالهاي است كه از سوى هيئت داوران نواقص و اشكالات اساسى زیر در آن تشخيص داده شده است:

1. خروج محتوايى رساله از عنوان مصوب

2. ضعف مفرط علمی

3. رعايت نكردن روش علمى تحقيق

4. رعایت نکردن سیاست‌های ابلاغی المصطفی6

5. سرقت علمی

ماده52: در صورتى كه رساله‌ای مردود شود و طلبه فرصت تحصيلى لازم را داشته باشد، با تأیید رییس ارشد واحد آموزشی يك بار ديگر بدون دريافت خدمات رفاهى به وى فرصت داده خواهد شد.

تبصره: چنانچه طلبه متقاضی تغییر عنوان رساله باشد، با رعایت ماده 16 این آیین‌نامه علاوه بر تأیید رییس ارشد واحد آموزشی بایستی فرایند قانونی آن انجام شود.

ماده53: سرقت علمى جرم محسوب می‌شود، طلبه از ادامه تحصیل محروم گردیده و مدرک به وی تعلق نمی‌گیرد.

ماده54: حداقل نمره قبولی رساله 15 از 20 است که درجه آن بر اساس جدول زیر تنظیم شده است:

 

نمره

درجه رساله

از 19 تا 20

عالی

از 17 تا 99/18

بسیار خوب

از 15 تا 99/16

خوب

کمتر از 15

مردود

 

تبصره: نمره رساله بر اساس ميانگين نمره اعضا هيئت داوران تعيين مىگردد.

 

ماده55: نمره رساله بر اساس جداول زير محاسبه مىگردد:

 

ردیف

محورهای ارزشیابی

سقف نمره

1

استحكام و چارچوب نظرى تحقيق و ارتباط منطقى بين مباحث

5

2

كيفيت ارائه مطالب و توان پاسخگويى به سؤالات تحقيق

3

3

نوآورى، نظریه پردازی و برخورداری از نقد و بررسی آراء پیشین

4

4

روش مناسب و رعايت موازين و معيارهاى نگارش

3

5

كيفيت دفاع

2

6

كيفيت استناد و استفاده از منابع و مآخذ

3

             جمع

20

 

ماده56: يك نمره از رساله در اختيار واحد آموزشی است و مى تواند بر اساس عدم رعایت مقررات و نظم مربوط از سوی طلبه از نمره داده شده هيئت داوران، كم شود.

     

 

 

 

 

 

فصل چهارم: حق‌الزحمه اساتید و كمك هزينه طلاب

 1. حق‌الزحمه اساتید

ماده57: حقالزحمه استاد راهنما، مشاور و داور در مقطع سطح چهار در خصوص وظايف محوله به ترتيب: 10 ، 5 و 5/1 واحد به حسب پايه علمى ذيربط محاسبه مىگردد.

تبصره1: سقف پرداخت به اساتید در هر سال از سوی معاونت آموزشی سازمان مرکزی تعیین و به واحدهای آموزشی ابلاغ می‌گردد.

تبصره2: به پيشنهاد گروه علمى ـ تربيتى و تصويب شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی براى اساتيد راهنما و مشاور رسالهاى كه بيش از حد متعارف زحمت كشيدهاند برای استاد راهنما يك و مشاور نیم واحد بيشتر پرداخت مىشود.

تبصره3: قراردادهاى اساتيد راهنما و مشاور حداكثر طی دو سال توسط واحد آموزشی تنظيم مىگردد و زمان انعقاد قرارداد، همزمان با ابلاغ تدوين به طلبه خواهد بود و در موارد خاص تمديد قرارداد با نظر ریيس ارشد واحد آموزشی بلامانع است. (كاربرگ شماره5)

تبصره4: در قراردادهاي اساتيد راهنما و مشاور، ریيس ارشد واحد آموزشی به عنوان كارفرما و معاون آموزشي (در مجتمع‌ها معاون امور آموزشی) واحد آموزشی به عنوان ناظر مي‌باشد.

تبصره5: پرداخت حقالزحمه اساتيد داور توسط واحد آموزشی بدون عقد قرارداد است و در صورتي كه تعداد صفحات رساله بيش از 250 صفحه باشد به ازاي هر 20 صفحه 1 ساعت اضافه پرداخت مي‌گردد.

تبصره6: حقالزحمه اساتيد جايگزين بر اساس پيشنهاد گروه علمى ـ تربيتى مربوط و تصويب شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی حداكثر تا ميزان واحدهاى تعيين شده در ماده 57 خواهد بود.

تبصره7: مجموع حق‌الزحمه استاد اصلی و جایگزین نبایستی بیشتر از 1.5 برابر میزان واحدهای تعیین شده در ماده 57 باشد.

تبصره8: در صورت انصراف هر يك از اساتيد بدون عذر موجه، حقالزحمهاى به وى پرداخت نخواهد شد. و در صورت موجه بودن عذر به تشخيص شورای تحصیلات تکمیلی واحد آموزشی، تعيين ميزان حقالزحمه با رعايت ماده 57 اين آييننامه خواهد بود.

ماده58: ميزان حقالزحمه اساتيد راهنما و مشاورى كه در مورد تبديل تأليف به رساله ايفاى نقش مىكنند به پيشنهاد گروه علمى ـ تربيتى مربوط و تصويب شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی است و زمان انعقاد قرارداد، پس از اعلام نظر شوراى تحصيلات تكميلى واحد آموزشی خواهد بود.

 1. کمک هزینه طلاب

ماده59: کمک هزینه تدوین رساله هر سال از سوى معاونت آموزشى سازمان مرکزی به مراجع ذی‌ربط پيشنهاد داده می‌شود و پس از تأييد به واحدهای آموزشی ابلاغ می‌گردد.

تبصره1: هزینه‌های مربوط به تایپ، ویراستاری، تکثیر و صحافی رساله بر عهده طلبه می‌باشد.

تبصره2: واحدهای آموزشی می‌توانند بر اساس سقف تعیین شده توسط معاونت آموزشی سازمان مرکزی، کمک هزینه تدوین رساله را به شرح زیر به طلبه پرداخت نمایند:

 • 50 درصد پس از صدور اجازه دفاع
 • 50 درصد پس از انجام مواد 19 و20 این آیین نامه توسط طلبه

    تبصره3: چنانچه طلبه‌ای در مدت 24 ماه از رساله‌اش دفاع نکند، کمک هزینه تدوین رساله به وی تعلق نمی‌گیرد. این مدت در خصوص خواهران متأهل30 ماه است.

ماده60: اين آييننامه در4 فصل مشتمل بر 60 ماده و 42 تبصره در کمیته تدوین آیین‌نامه‌های آموزشی مورد بازنگرى قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا است، نظارت بر حسن اجراى آن بر عهده معاونت آموزشى سازمان مرکزی است و هر گونه اصلاح يا تجديدنظر در آن به پيشنهاد اين معاونت خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوستها


 

«پيوست شماره (1)»

«نحوه نگارش رساله از لحاظ شكلى»

رساله بايد با رعايت موارد زير تدوين شود:

1) هر رساله بايد شامل: يك مقدمه، بخش با فصلهاى اصلى پژوهش، نتيجه و چكيده فارسی و انگلیسی و فهارس و ضمائم باشد.

2) يكى از اهداف ارايه رساله، آشنايى طلاب با شيوه و اسلوب نگارش و چگونگى تنظيم مطالب يك نوشته علمى است. در اين خصوص نمىتوان تمام مطالب را بيان نمود لكن براى ايجاد هماهنگى بين رسالهها، ضرورى است طلاب نكات زير را در حين تنظيم رساله رعايت نمايند:

1. اجزا رساله:

 1. جلد رساله (كاربرگ شماره 17)
 2. صفحه بسم الله الرحمن الرحيم
 3. صفحه تأییدیه اعضا هیئت داوران (کاربرگ شماره1/15)
 4. صفحه عنوان (طبق فرم پيوست)
 5. صفحه مسئوليت نقل مطالب
 6. صفحه تقديم
 7. صفحه تشكر و قدردانى
 8. صفحه چكيده
 9. فهرست مطالب
 10. متن اصلى رساله مشتمل بر مقدمه، بيان مسئله، فرضيه، فرضيهها يا سئوالات تحقيق (اصلى و فرعى)، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، فصول اصلى، نتايج و خلاصه پيشنهادات
 11. چكيده به انگليسى يا زبان ديگر (در صورت نياز)
 12. فهرست منابع و مآخذ
 13. فهرست جداول (در صورت نیاز)
 14. فهرست اشکال (در صورت نیاز)
 15. سایر فهرست‌ها (در صورت نیاز)
 16. ضمايم

 

2. اطلاعات كلى:

الف) عنوان: عنوان رساله لازم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد.

ب) تايپ رساله: تايپ رساله بايد در يك روى كاغذ صورت گيرد. تمامى متن رساله بايد به يك شكل تايپ گردد.

تذكر: محدوده خطوط تمام صفحات بايد يكسان رعايت شود. فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه 4 سانتیمتر است كه مقدارى در صحافى مصرف مى شود. فاصله خطوط تالبه بالايى و پايين صفحه 4 سانتیمتر و تا لبه چپ صفحه 2 سانتیمتر است، تا براى برش صحافى نيز كافى باشد. اين محدوديتها در مورد جداول، نقشهها، عكسها، فهرستها، اشكال و غيره نيز بايد رعايت گردد.

 

ج) بحث قلم:  لازم است در تايپ متن رساله الگوي زير رعايت گردد:

تییتر اول، نام فصل (جدید سیاه 16) :     

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

تیتر دوم، موضوع اصلی (تیتر سیاه 15):

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

تیتر سوم، زیر مجموعه موضوع اصلی (ترافیک سیاه 14):

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

متن اصلی (لوتوس سیاه 14):                       

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

متن اصلی عربی (بدر سیاه 14):                    

انما یریدا... لیذهب عنکم الرجس اهلالبیت و یطهرکم تطهیرا

نقل قول (لوتوس نازک 13):               

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

متن اصلی انگلیسی Times New Roman)نازک 14(:

Sothink SWF Decomplier

مطالب مهم  متن اصلی (لوتوس سیاه ایتالیک 14):

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

پاورقی فارسی (لوتوس نازک 11):                 

عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان مسلمان

پاورقی عربی (بدر نازک 11):                       

انما یریدا... لیذهب عنکم الرجس اهلالبیت و یطهرکم تطهیرا

پاورقی انگلیسی Times New Roman)نازک 11(:

Sothink SWF Decomplier

3. شمارهگذارى:

الف) شمارهگذارى صفحات

صفحات «بسم الله الرحمن الرحيم»، «تقديم» و «قدردانى» شماره گذارى نمىشوند. صفحات «فهرستها» با حروف ابجد (الف ـ ب...) شمارهگذارى خواهند شد. شمارهگذارى با اعداد از اولين صفحه مقدمه آغاز مىشود و تا آخرين صفحه ادامه مىيابد. شمارهگذارى صفحات بايد در وسط و پايين صفحه درج گردد.

ب) شمارهگذارى موضوعات

موضوعات اصلى رساله به چند «بخش» و هر بخش مىتواند به چند «فصل» تقسيم گردد. صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود.

هر يك از فصلهاى هر بخش با 2 شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا شدهاند، مشخص مىگردد. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است. در صورتى كه هر بخش داراى زير بخش باشد، شماره هر زير فصل در سمت چپ عدد فوق قرار مىگيرد. به عنوان مثال اگر «حجيت خبر واحد» دومين زير فصل از فصل چهارم بخش سوم باشد به صورت (3ـ 4ـ 2ـ حجيت خبر واحد) نوشته خواهد شد.

ج) شمارهگذارى اشكال و جداول

شمارهگذارى اشكال و جداول نيز از همان شيوه فوق پيروى مىنمايد. به عنوان مثال هفتمين شكل در فصل دوم به صورت شكل (2ـ7) نوشته مىشود. لازم به ذكر است شمارهگذارى اشكال مستقل از جداول است.

د) شمارهگذارى ضمايم

ضمايم رساله به حروف ابجد نامگذارى مىشوند. (ابجد ـ هوّز ـ حطّى ـ كلمن ـ سعفص ـ قرشت ـ ثخذ ـ ضظغ)

صفحات هر يك از ضمايم به طور مستقل و از عدد يك شمارهگذارى خواهد شد. اشكال و جداول موجود در هر ضميمه نيز با توجه به ضميمه مربوط شمارهگذارى خواهد شد، به عنوان مثال دومين جدول در ضميمه الف به صورت زير نوشته مى‌‌شود: (جدول الف ـ 2)

3. منابع:

ذكر منابع مىتواند به صورتهاى زير باشد:

الف) در پانويس، نام نويسنده، نام خانوادگى، منبع مورد استفاده جلد و صفحه درج گردد. علاوه بر اين كه فهرست كامل آنها در آخر رساله آورده مىشود.

ب) در آخر رساله:

منابع در آخر رساله به دو صورت مىتواند ذكر گردد:

الف) بر حسب شماره

ب) بر حسب نويسنده و سال، در اين حالت بايد بر حسب حروف الفبا نويسنده قيد گردد.

هرگاه قسمتى از مطالب يك منبع در بخشى از رساله مورد استفاده قرار گيرد بايد آن منبع ذكر گردد.

شروع مطالب مورد استفاده و اتمام آن با علامت (") مشخص مىگردد و بعد از اتمام مطلب مورد نظر منبع استفاده در داخل يك كروشه[]به دو صورت زير مشخص مىشود:

الف) شماره منبع

ب) نويسنده و سال

تذكر1: منبعى كه مستقيماً مورد استفاده قرار مىگيرد بايد ذكر شود.

تذكر2: در شمارهگذارى بعد از قرآن و نهج‌البلاغه منابع فارسى و متعاقب آن منابع عربى و زبانهاى ديگر شمارهگذارى مىشود.


 

«پيوست شماره (2)»

«نحوه ارجاعات استفاده شده در پاورقى و فهرست منابع»

 

در اين بخش سعى شده است نمونههاى مختلف پانويسي و شيوه نگارش فهرست مآخذ ذكر شود. در هر نمونه نخست پانويس و سپس فهرست مآخذ به ترتيب با نشانههاى «پ» و «م» متمايز شده است.

1. ارجاع كتاب

1. 1. با يك نويسنده:

پ: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج1، ص42.

م: كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهلالبيت(ع)، بيتا.

1. 2. با دو نويسنده:

پ: محمد علي التسخيري و محمد سعيد النعماني، تفسير القرآن كريم، ص77.

م: التسخيري، محمد علي؛ النعماني، محمد سعيد، تفسير القرآن كريم، طهران، الطبعة الاولي، معاونيه العلاقات الدوليه لمنظمه الاعلام الاسلامي، 1413هـ 1992م.

 

1. 3. با سه نويسنده:

پ: علي اكبر بابايي، غلامعلي عزيزيكيا، مجتبي روحاني راد، روششناسي تفسير قرآن، ص261.

م: بابايي، علي اكبر، عزيزيكيا، غلامعلي، روحاني راد، مجتبي، روششناسي قرآن، چاپ اول، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، 1379.

1. 4. با بيش از سه نويسنده:

پ: ناصر مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ص79.

م: مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، چاپ هجدهم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362ش.

1. 5. بدون نويسنده:

پ: آشنايي با سازمان كنفرانس اسلامي، ص20.

م: آشنايي با سازمان كنفرانس اسلامي، تهران، وزارت امور خارجه، 1373.

1. 6. كشف نام نويسنده از منبعى ديگر:

پ: ]شيفته سلطانى شيرازى[، خودآموز كتابدارى، يا چگونه يك كتابخانه كوچك بسازيم، ص 17.

م: ]سلطانى شيرازى، شيفته[، خودآموز كتابدارى، يا چگونه يك كتابخانه كوچك بسازيم. تهران: مركز خدمات كتابدارى،1360.

1. 7. اثرى با نام مستعار پديد آورنده:

پ: مهدى اخوان ثالث ]م. اميد[، آخر شاهنامه، مجموعه شعر، ص 33.

م: اخوان، ثالث، مهدى ]م. اميد[، آخر شاهنامه، مجموعه شعر. تهران: مرواريد، 1348.

1. 8. سازمان به منزله مؤلف:

پ: مركز الثقافه و المعارف القرآنيه، علومالقرآن، عندالمفسرين، ج1، ص21.

م: مركز الثقافه و المعارف القرآنيه، علومالقرآن عندالمفسرين، قم، 1416 ق، 1374 ش.

1. 9. ناظر يا ويرايشگر به منزله مؤلف :

پ:نصرالله پورجوادى، ويرايشگر، درباره ويرايش، ص 75.

م: پورجوادى، نصرالله، ويرايشگر. درباره ويرايش، تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1365.

1. 10. ترجمه يك اثر:

پ: عبدالرحمان بدوي، فرهنگ كامل خاورشناسان، ترجمه شكرا... خاكرند، 1375، ص235.

م: بدوي عبدالرحمان، فرهنگ كامل خاورشناسان، ترجمه شكرا... خاكرند، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1375.

 

1. 11. اثرى از يك مؤلف در مجموعهاى از همان مؤلف :

پ: سيد محمد حسين طباطبايي، مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، به كوشش و مقدمه سيد هادي خسروشاهي، ج1، ص125.

م: طباطبايي، سيد محمد حسين، مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخ‌ها، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1371، ج1.

1. 12. كتاب چند جلدى با عنوانى عام و عنوانهايى خاص هر جلد:

پ: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 1: مشرق زمين: گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران، ص 125.

م: دورانت، ويل. تاريخ تمدن. ج 1: مشرق زمين: گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1365.

1. 13. كتابى از يك سلسله انتشارات:

پ: ريچارد بولت، گرايش به اسلام در قرون ميانه، پژوهشى نوين در تاريخ اجتماعى اسلام، ترجمه محمد حسين وقار، سلسله انتشارات نشر تاريخ ايران، شماره 42؛ مجموعه پژوهشهاى تاريخى، شماره 8 ، ص86 .

م: بولت، ريچارد، گرايش به اسلام در قرون ميانه: پژوهشى نوين در تاريخى اجتماعى اسلام. سلسله انتشارات نشر تاريخ ايران، شماره 42؛ مجموعه پژوهشهاى تاريخى، شماره 8. تهران: نشر تاريخ ايران، 1364.

1. 14. ويرايشهاى بعدى كتاب:

پ: محمد هادي معرفه، التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، ويرايش 2، ص21.

م: معرفه، محمد هادي، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، ويرايش2، مشهد المقدسه، الجامعه الرضويه للعلوم الاسلاميه، 1383ش.

1. 15. چاپهاى بعدى كتاب:

پ: السيد مرتضي العسكري، معالم المدرستين، ج3، ص245.

م: العسكري، السيد مرتضي، معالم المدرستين، تهران، المجمع العلمي الاسلامي، الطبعه السادسه، 1416 ق ـ 1996م.

1. 16. چاپهاى بعدى كتاب توسط ناشرى ديگر:

پ: محمد حسين علي الصغير، تاريخ القرآن، ص147.

م: علي الصغير، محمد حسين، تاريخ القرآن، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1413ق، الطبعه الاولي، بيروت، دارالمورخ العربي، 1420ق ـ 1999 م.

1. 17. اثرى با پيشگفتار يا ديباچهاى از نويسنده ديگر:

پ: محمد جواد مشكور، فرهنگ فرق اسلامي، با مقدمه و توضيحات استاد كاظم مدير شانهچي، ص373.

م: مشكور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامي، با مقدمه و توضيحات استاد كاظم مدير شانهچي، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان مقدس رضوي، 1375.

1. 18. نقل در نقل:

اين گونه نقل به دو صورت ممكن است منعكس شود:

الف)

پ: مرتضي مطهري، نقد ترجمه قرآن آقاي ابوالقاسم پاينده، نقل در مجله بينات، سال سوم، شماره 12 (قم: موسسه معارف اسلامي امام رضا(ع)، زمستان 1375)، ص97.

م: مطهري، مرتضي، نقد ترجمه قرآن آقاي ابوالقاسم پاينده، تهران: مجله يغما (سال يازدهم، شماره 118، ص78)، نقل در مجله بينات، سال سوم، شماره 12 (قم: موسسه معارف اسلامي امام رضا(ع)، زمستان 1375)، ص97.

ب)

پ: مرتضي مطهري، نقد ترجمه قرآن آقاي ابوالقاسم پاينده، ص97، نقل از مجله يغما (سال يازدهم، شماره 118، ص78).

2. گزارش و مقاله سمينار.

2. 1. گزارش چاپ شده داراى مؤلف:

پ: سيد علي خامنهاي، گزارشي از سابقه تاريخي و اوضاع كنوني حوزه علميه مشهد، ص14.

م: خامنهاي، سيد علي، گزارشي از سابقه تاريخي و اوضاع كنوني حوزه علميه مشهد: كنگره جهاني حضرت رضا(ع)، تيرماه 1365.

2. 2. گزارش چاپ شده بدون مؤلف:

پ: گزارشي از كنگره بينالمللي اخلاق پزشكي، ص47.

م: گزارشي از كنگره بينالمللي اخلاق پزشكي، اطلاعات علمي، سال هفتم، شماره 23، شهريور 1372، ص47.

2. 3. گزارش چاپ نشده:

پ: «گزارشى از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه ريزى درسى پيرامون اصلاح و بازسازى كتابهاى درسى سال 1360»، ص 4ب، (پلى كپى).

م: گزارشى از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامهريزى درسى پيرامون اصلاح و بازسازى كتابهاى درسى سال 1360. تهران، 1360 (پلى كپى)

2. 4. مقاله سمينار (چاپ شده):

پ: محمد تقي مصباح «نقش علامه طباطبايي در معارف اسلامي» در سمينار بزرگداشت علامه طباطبايي (سال 1361)، يادنامه علامه طباطبايي، ص187.

م: مصباح، محمد تقي، «نقش علامه طباطبايي در معارف اسلامي»، «سمينار بزرگداشت علامه طباطبايي (سال 1361)، يادنامه علامه طباطبايي، تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالي، 1362.

 

2. 5. مقاله سمينار (چاپ نشده):

پ: عباس حرى، «نقش خدمات اطلاعات در پيشرفت فرهنگى»، ارائه شده در سمينار بررسى تحليلى موانع و عوامل مؤثر در پيشرفتهاى فرهنگى، صص15 ـ 11.

م: حرى عباس، «نقش خدمات اطلاعاتى در پيشرفت فرهنگى» ارائه ده در سمينار بررسى تحليلى موانع و عوامل مؤثر در پيشرفتهاى فرهنگى، صص 15 ـ 11، ارديبهشت 1365.

3. مقاله نشريه يا مجموعه:

3. 1. مقاله روزنامه داراى مؤلف:

پ: مهدي مدرسزاده، «مباني اخلاق اسلامي در پزشكي»، جمهوري اسلامي، 20 تيرماه 1372.

م: مدرسزاده، مهدي، مباني اخلاق اسلامي در پزشكي، جمهوري اسامي، 20 تيرماه 1372.

3. 2. ج مقاله روزنامه بدون مؤلف:

پ: «مرگ مغز، مرز مرگ»، همشهري، 20 فروردينماه 1375.

م: «مرگ مغز، مرز مرگ»، همشهري، 20 فروردينماه 1375.

3. 3. مقاله مجله داراى مؤلف:

پ: محمد هادي شفيق آملي، «استخدام در ترجمه قرآن كريم»، بينات، 11، پائيز 1375، ص64.

م: شفيق آملي، محمد هادي، «استخدام در ترجمه قرآن كريم»، بينات، 11، ص.ص64 ـ 71، زمستان 1375.

3. 4. مقاله مجله بدون مؤلف:

پ: «كاربرد اعضاي متوفيان، آري يا نه؟»، صف، 188، ص42.

م: «كاربرد اعضاي متوفيان، آري يا نه؟»، صف، 188، ص.ص42 ـ 45، ديماه 1374.

3. 5. نقد كتاب:

پ: محمد محمد رضايي، «خاستگاه و پيشينه نظريه تكامل معرفت ديني»، قبسات، سال پنجم، شماره4، شماره پياپي19، زمستان 1379.

م: محمد رضايي، محمد، «خاستگاه و پيشينه نظريه معرفت ديني»، قبسات، سال پنجم، شماره4، شماره پياپي 19، زمستان 1379.

4. پايان نامه:

پ: علي العلي، «فلسفه التشريع» (رسالهفوقليسانس فلسفه و كلام اسلامي»، ص49.

م: العلي علي، «فلسفه التشريع» (رسالهفوقليسانس فلسفه و كلام اسلامي»، مركز جهاني علوم اسلامي، قم، ص49.

5. مصاحبه:

5. 1. مصاحبه چاپ شده:

پ: «گفتگو با استاد كيوان سميعى، پژوهنده آثار ادبى و عرفانى»، كيهان فرهنگى، 3 (آبان 1365): 4.

م: «گفتگو با استاد كيوان سميعى، پژوهنده آثار ادبى و عرفانى»، كيهان فرهنگى، 3 (آبان 1365): 3ـ9.

5. 2. مصاحبه چاپ نشده:

پ: مصاحبه با نوران ميرهادى، شوراى كتب كودك، تهران: 22 تير 1368.

م: ميرهادى، نوران. شوراى كتاب كودك، تهران. مصاحبه، 22 تير 1368.

مشخصات منابع فارسى كه در طول پايان نامه به آنها استناد شده است، مى تواند به شرح ذيل در پاورقى و يا فهرست منابع با رعايت نكات پنجگانه ذكر شود:

1. در پاورقى نام، نام خانوادگى و در فهرست منابع نام خانوادگى، نام مىآيد.

2. علامتگذارى پاورقى و فهرست منابع با يكديگر متفاوت است كه اين تفاوتها در مثالهاى مختلف به خوبى نشان داده شده است.

3. فقط در پاورقى شماره صفحه يا صفحات ذكر مى شود ولى محل نشر، انتشارات و سال انتشار ذكر نمىشود.

4. مواردى كه در متن آييننامه ذكر نشده است به طور مشروح در پيوستها آمده است.

5. در نمونه با حرف «پ» و با حرف «م» مشخص شده است.

1. آدرس مقاله از مجله علمى با يك نويسنده و يا بيش از يك نويسنده:

ـ اسم يا اسامى نويسندگان، عنوان مقاله، مترجم، مشخصات مجله شامل: نام مجله (با حروف ايتاليك يا پررنگ)، شماره، دوره، زمان انتشار، صفحه (مخصوص پاورقى) به ترتيب حروف چينى مىگردد.

مثالها:

«پ»  حميد ابريشمى و محسن مهرآرا، «مدل تقاضاى مصرف كننده و تحليلى بر تغييرات سبد مصرفى خانوارها»، پژوهشنامه بازرگانى شماره 3، فروردين 1367، صص 164ـ134.

«م»  ابريشمى، حميد؛ مهرآرا، محسن. «مدل تقاضاى مصرف كننده و تحليلى بر تغييرات سبد مصرف خانوارها». پژوهشنامه بازرگانى، شماره 3، فروردين 1376.

در منابع انگليسى مى توان همانند مثال هاى زير عمل كرد:

Arndt.H.W . (1985) . The Origins of Srructutalism . WorldDevelopment.Vol.13(2).PP.151-60

---(1988) .«MarketFailure« and Underdevelopment.«World Development. Vol.16 (2) . PP.219-29. Arrow,K.J.(1962).«T«e Economic Implications of Learning by Doing«.Review of Economic Studies.Vol. 29. PP. 155-73.

Atkjnson, A. B. (1977) «Optimal Taxation and t«e Dirdct versus Indirect Tax Controversy « Canadian Joumal of Cconomics. Vol.10(4).PP. 590-606.

2. آدرس از كتاب، كه به صورت زير ممكن است:

ـ اسم يا اسامى نويسندگان كتاب، عنوان (با حروف ايتاليك يا پررنگ)، مترجم، جلد، محل نشر،، نام، نام ناشر، چندمين چاپ، تاريخ انتشار، صفحه (براى پاورقى) مى بايست ذكر گردد: مثالها:

پ) مرتضى مطهرى، فلسفه تاريخ، ج 1، ص 210 يا صص 255ـ 210)

 مطهرى، مرتضى. فلسفه تاريخ، ج 1، تهران: انتشارات صدرا، چاپ سوم 1371.

Adekman I. and Morris m C. (1973). Economic Growth and Social Equity in Demeloping Countuies . Stanford: Stanford University .

Ahluwalia. M.(1974). «Dimensions of the problem« PP.169-201. In Redistribution With Growth (ed.H > Chenery et al). New York: Oxford University Press.

اگر كتاب يا مقاله چندين نويسنده داشته باشد مىتوان نام اولين نويسنده آن را ذكر كرد و در منابع فارسى از كلمه ديگران و در انگليسى از عبارت اختصارى (et al.)به جاى نويسندگان بهره گرفت.

در منابع انگليسى چنانچه از يك نويسنده، در يك سال واحد چند اثر اعم از كتاب يا مقاله منتشر شده باشد مىتوان آنها را به طور مثال به صورت (1988 a)و (1988 b)از هم متمايز كرد.

فهرست منابع مىتواند به صورتهاى زير در رساله قرار گيرد:

الف) در پايان هر صفحه منبع مورد استفاده درج شود. علاوه بر اينكه ليست كامل آنها در آخر رساله تكرار نشود (بهترين روش در رشتههاى علوم انسانى)

ب) در پايان هر فصل منابع مورد استفاده در آن فصل و در پايان تحقيق كليه منابع مورد استفاده ذكر مىشود. در اين روش منابع آخر فصل در حكم پاورقى است و همان قواعد در مورد آن، جاى مىباشد.

هر كدام از روشهاى مذكور را اعمال كنيم توجه به موارد زير ضرورى است.

ـ مشخصات كتاب و مجلهاى كه براى اولين بار ارائه مىشود بايستى به صورت پانويس ذكر گردد.

«پ» مرتضى مطهرى، فلسفه تاريخ، ج 1، ص 210 يا صص 255ـ 210).

ـ اگر بلافاصله از همان منبع استفاده شود، همان (در انگليسى Ibid)، شماره صفحه ذكر مىشود.

«پ» همان، ص 135.

ـ اگر همان منبع با فاصله ارائه شود نام و نام خانوادگى نويسنده، پيشين (در انگليسى op.cit.)، شماره صفحه ذكر مىشود.

«پ» مرتضى مطهرى، پيشين ص 85.

ـ اگر همان منبع با همان جلد، همان صفحه دوباره ارائه شود فقط مىنويسم نام خانوادگى، نام، همان، (در انگليسى ioc cit). به دنبال آن هرگز شماره صفحه يا جلد قرار نمىگيرد.

مرتضى مطهرى، همان.


 

«پيوست شماره (3)»

«دستورالعمل نگارش مقاله حاصل از رساله»

 

طلبه موظف است مقاله را با مشخصات زير ارائه دهد:

الف) مقاله حاصل از رساله بايد حداكثر در 12 صفحه با كيفيت عالى ماشيننويسى شود.

ب) در صفحه اول اسامى به ترتيب نام: 1. استاد راهنما 2. مشاور يا مشاوران 3. طلبه ذكر مىشود و ذكر نام «جامعه المصطفی6العالمیه» به عنوان نشانى الزامى است. در صفحه دوم خلاصه مقاله و لغات كليدى و در صفحه سوم به بعد مقدمه، بيان مسئله، سئوالات، اهداف، نتايج بحث و تشكر و قدردانى (در صورت لزوم) و منابع نوشته مى شود. منابع بايد شمارهگذارى شده و مطابق شماره در متن باشد. فهرست منابع در آخر مقاله بايد به ترتيب شامل نام نويسندگان سال نشر (در پرانتز)، عنوان كامل مقاله، عنوان مجله يا كتاب و شماره جلد و صفحات باشد.

ج) تأييد كتبى استاد راهنما در مورد مقاله ارائه شده الزامى است.


 

«پيوست شماره (4)»

«شیوه نامه ثبت رساله در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) »

 

مقدمه: اين شيوه‌نامه در راستاي دستورالعمل شماره 12238/4389 تاريخ 20/8/86 وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در مورد لزوم امكان دسترسي به منابع غني علمي(پايان نامه‌ها/رساله‌ها) براي پژوهشگران و علاقه‌مندان، اجتناب از تكرار مطالعات و تحقيقات انجام يافته و تكميل پايگاه اطلاعاتي رساله‌هاي دانشجويي كشور در پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران تنظيم گرديده است.

ثبت رساله در سایت ایران داک در دو مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول:طلبه پیش از درخواست اجازه دفاع، اطلاعات نماية رساله (پروپوزال) خود را به دو زبان فارسي و انگليسي آماده می‌کند و در نشاني http://thesis.irandoc.ac.ir بخش ثبت طرح رساله (پروپوزال)، ورود اطلاعات می‌نمايد و شماره رهگيري را از طريق سيستم دريافت و در فرم درخواست اجازه دفاع وارد می‌نماید.

مرحله دوم:طلبه پس از دفاع و انجام اصلاحات لازم، به نشانی فوق مراجعه می‌کند و در بخش ثبت رساله دفاع شده، ورود اطلاعات می‌نماید و فایل رساله را در سایت بارگزاری می‌نماید و شماره رهگیری را از طریق سیستم دریافت و در سیستم سجا وارد می‌نماید.

تذکرات لازم:

 1. طلاب پس از ورود به نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir ، به راهنمای ثبت اطلاعات رساله (نسخه دانشجو) مراجعه و آن را به دقت مطالعه نمایند.

راهنمای ثبت اطلاعات پایان نامه (نسخه دانشجو)

 

توجه: لطفا جهت ثبت اطلاعات پیشنهاده پایاننامه / رساله(Proposal) و اطلاعات پایان نامه / رساله در سایت ثبت نام نمایید

 
 1. پر کردن فیلدهایی که دارای علامت ستاره (*) هستند الزامی است.
 2. در قسمت (شماره دانشجویی): کد تحصیلی طلبه وارد شود.
 3. در قسمت (شماره ملی): شماره گذرنامه طلبه وارد ‌شود.
 4. درقسمت نوع دانشگاه:جامعه‌المصطفی6‌العالمیه انتخاب شود.
 5. در قسمت دانشکده/پژوهشکده: علوم اسلامی یا علوم انسانی انتخاب شود.
 6. در قسمت موضوع اصلی: علوم اسلامی یا علوم انسانی انتخاب شود.

 

 

 

 

 

 

 

«پيوست شماره (5)»

نمونه فرم ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  الف) پژوهشهاى بنيادى: در اين دسته از پژوهشها بدون توجه به كاربردهاى علمى، سعى در بررسى و اثبات يا نفى كامل يا جزئى يك فرضيه يا اصل اساسى در علم و به منظور گسترش مرزهاى دانش صورت مى‌گيرد.

ب) پژوهشهاى كاربردى: اين پژوهشها به منظور فراهم ساختن زمينه علمى لازم با به كارگيرى اصول و فرضيههاى اساسى در يك زمينه و هدف خاص براى حل مسائل جارى و آتى يا كسب دانش جديد با كاربرد ويژه صورت مىگيرد.

ج) پژوهشهاى توسعهاى: اين پژوهشها با تكيه بر دانش موجود به منظور ايجاد روشهاى جديد يا بهبود روش‌هاى گذشته صورت مىگيرد.

 


درباره مدرسه | آیین نامه ها | آرشیو اخبار | امور آموزشی فوق برنامه | ارتباط با مدرسه | وب سایت مجتمع امام
کلیه حقوق برای مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) محفوظ است